• o roszczenia majątkowe / m.in. z tytułu szkód po wypadkach komunikacyjnych, uszkodzenia ciała, rozstrój zdrowia, śmierci osoby bliskiej, roszczenia za błędy w sztuce lekarskiej, szkody budowlane, roszczenia powstałe w wyniku nienależytego wykonywania umów, sprawy o zapłatę /
 • sprawy o ochronę dóbr osobistych / w szczególności zdrowia, wolności, czci, swobody sumienia, nazwiska lub pseudonimu, wizerunku, tajemnicy korespondencji, nietykalności mieszkania, twórczości naukowej, artystycznej, wynalazczej i racjonalizatorskiej /
 • sprawy dotyczące nieruchomości / o sprzedaż i kupno, zwrot nieruchomości, zasiedzenie, sprawy dotyczące współwłasności nieruchomości, roszczenia z umów najmu i dzierżawy nieruchomości, spory sąsiedzkie, spory o granice nieruchomości, sprawy o ustanowienie drogi koniecznej, o służebność przesyłu, sprawy dotyczące ksiąg wieczystych, hipoteka /
 • prawo spadkowe / sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, o podział spadku, spory o zachowek, sprawy o uznanie za niegodnego dziedziczenia, wydziedziczenie /
 • prawo osobowe / sprawy o ustalenie treści aktu stanu cywilnego, o ubezwłasnowolnienie, uznanie za zmarłego, sądowe stwierdzenie zgonu/
 • sporządzanie projektów umów i reprezentacja w sporach z nich wynikających / także konsultacje wzorców umownych, sprawy o odstąpienie od umowy, unieważnienie umowy /
 • postępowanie egzekucyjne / reprezentowanie w postępowaniu egzekucyjnym, sporządzanie wniosków egzekucyjnych, sporządzanie skarg na czynności komornika, powództwa przeciwegzekucyjne /
 • o roszczenia wynikające z prawa prasowego / sprawy m.in. o sprostowania, odpowiedzi prasowe, sprawy dotyczące rejestracji dzienników i czasopism /
 • sprawy dotyczące prawa spółdzielczego / sprawy o zaległości w opłatach na rzecz spółdzielni, wykup mieszkań i lokali ze spółdzielni /
 • sprawy konsumenckie  / niedozwolone klauzule umowne, ochrona roszczeń konsumenta m.in. dotyczących niezgodności towaru z umową , wynikających z gwarancji i rękojmi /
 • o ochronę praw autorskich i pokrewnych / ochrona autorskich praw osobistych i majątkowych, ochrona wizerunku, opracowywanie i konsultowanie umów licencyjnych, sprawy o ustalenie prawa do patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji i roszczenia związane z naruszeniem tych praw/
 • prawo bankowe / sprawy o pozbawienie wykonalności bankowego tytułu wykonawczego, odpowiedzialność odszkodowawcza banku za szkody wynikające z ujawnienia tajemnicy bankowej i wykorzystania jej niezgodnie z przeznaczeniem /