• obrona w procesie karnym zarówno na etapie postępowania przygotowawczego jak i w postępowaniu przed sądem
  • obrona w sprawach o wykroczenia
  • obrona w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe
  • reprezentowanie pokrzywdzonego  zarówno na etapie postępowania przygotowawczego jak i w postępowaniu przed sądem
  • obrona w postępowaniu karnym wykonawczym / sprawy o odroczenie wykonania, rozłożenie na raty, umorzenie kary grzywny, sprawy o odroczenie wykonania, przerwę w odbywaniu kary ograniczenia wolności, sprawy o odroczenie, przerwę w wykonaniu kary pozbawienia wolności, sprawy o warunkowe przedterminowe zwolnienie, o zatarcie skazania lub ukarania, o ułaskawienie /
  • sprawy o roszczenia majątkowe za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie