• działalność gospodarcza / pomoc przy rejestrowaniu działalności gospodarczej,  uzyskanie koncesji /
  • prawo handlowe / sprawy dotyczące m.in. rejestrowania spółek, stowarzyszeń, fundacji, opracowywanie projektów umów i statutów, spory między wspólnikami, łączenie, podział i przekształcanie spółek /
  • sprawy z zakresu ochrony konkurencji / ochrona firmy (nazwy) przedsiębiorcy, ochrona towarów, ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa, ochrona “dobrego imienia” przedsiębiorcy, reprezentowanie przedsiębiorcy w sporach przed sądami oraz w postępowaniu przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów /
  • prawo upadłościowe / opracowywanie wniosku o ogłoszenie upadłości, zgłaszanie wierzytelności, reprezentowanie upadłego i wierzyciela w postępowaniu upadłościowym, reprezentowanie przedsiębiorcy i wierzyciela w postępowaniu naprawczym /
  • zamówienia publiczne / przygotowywanie dokumentacji przetargowej, specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ofert, sporządzanie odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej, sporządzanie skarg do sądu /